กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

นางพัทธนันท์ ฉัตรบวรยศธร
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

นายประเดิม คงฟัก
ครูชำนาญการพิเศษ

นางสาวนงค์นุช ปลั่งกลาง
ครูชำนาญการพิเศษ

นายชัชชัย สิงหิรัญเรือง
ครูชำนาญการ

นางชนิดา ศุภสุข
ครูผู้ช่วย

นางสาวธิดามาศ ยศแก้วกอง
ครูผู้ช่วย

นางสาวพัชรีพร รักชาติ
ครูอัตราจ้าง

Miss Nancy Palita Raquel
ครูอัตราจ้าง