กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

นางพัทธนันท์ ฉัตรบวรยศธร
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

นายประเดิม คงฟัก
ครูชำนาญการพิเศษ

นางสาวนงค์นุช ปลั่งกลาง
ครูชำนาญการพิเศษ

นายชัชชัย สิงหิรัญเรือง
ครูชำนาญการ

นางชนิดา ศุภสุข
ครูผู้ช่วย

นางสาวธิดามาศ ยศแก้วกอง
ครูผู้ช่วย

นางสาววชิราพรรณ สุวิทยศักดิ์
ครู คศ.1

นางสาวพัชรีพร รักชาติ
ครูอัตราจ้าง

Miss Nancy Palita Raquel
ครูอัตราจ้าง

นางสาวมันตาพร ณรงค์เจริญพร
ครูอัตราจ้าง