คณะผู้บริหาร

นายเจริญ ศรีแสนปาง
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

นางสาวเดือนเพ็ญ ขำผา
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา

นางมัสธุรส ผ่องสุข
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา

นางเสาวคนธ์ ทองคลี่
ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานวิชาการ

นางวิไล ชำนินอก
ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล

นายประเดิม คงฟัก
ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานทั่วไป

นางสาวนงค์นุช ปลั่งกลาง
ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานงบประมาณและแผนงาน

นายธนวัฒน์ โทจันทร์
ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน