กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

นางสาววิรากร บุญชวลิต
ครูชำนาญการ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

นางสาวชลนภา คงคิด
ครูชำนาญการพิเศษ

นางพิมพ์พรรณ ศรีขันติยา
ครูชำนาญการ

นางสาวพรปวีณ์ ทนสระน้อย
ครู

นางสาวศินินาฎ เสวะนา
ครู

นางสาวจริษา กล้าหาญ
ครูผู้ช่วย

นางสาวกุสุมา กกสันเทียะ
ครู คศ.1