กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

นางสาววิรากร บุญชวลิต
ครูชำนาญการ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

นางสาวชลนภา คงคิด
ครูชำนาญการพิเศษ

นางวชิราวัลย์ เชื้อไชย
ครูชำนาญการ

นางสาวพรปวีณ์ ทนสระน้อย
ครู

นางสาวศินินาฎ เสวะนา
ครู

นางสาวจริษา กล้าหาญ
ครูผู้ช่วย