กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางชยุดา จันคำ
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางเสาวคนธ์ ทองคลี่
ครูชำนาญการพิเศษ

นางปัทมา ส่งสุข
ครูชำนาญการพิเศษ

นางวิไล ชำนินอก
ครูชำนาญการพิเศษ

นางฉัตราภรณ์ พิพัฒน์ชลธี
ครูชำนาญการ

นางสาวปุณยวีร์ รอดสวัสดิ์
ครูชำนาญการ

นางสาวปิยะฉัตร ไกรกลาง
ครูชำนาญการ

นายพงศ์ศักดิ์ ฝอดสูงเนิน
ครูชำนาญการ

นายธนวัฒน์ โทจันทร์
ครู

นายอดิพงษ์ เมฆกระโทก
ครู

นางสาววันวิสาข์ กลึงกลางดอน
ครู

นางสาวณัฏฐ์ธญา โชติภัทร์สิริกุล
ครู

นายกฤษณะ มิกขุนทด
ครู

นางสาวปภัสสร ภูมินา
ครูผู้ช่วย

นางสาวสุวิมล ครองยุติ
ครูผู้ช่วย

นางสาวนัฐภรณ์ ภักดีศิริ
ครูอัตราจ้าง

นางสาวธีรนุช เหมพันธ์
ครูอัตราจ้าง

นางสาวอนงนาฏ เงาเกาะ