ข้อมูลนักเรียน
ข้อมูลนักเรียน
ข้อมูลนักเรียน

       โรงเรียนมหิศราธิบดีเป็นโรงเรียนขนาดกลาง  เปิดทำการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและมัธยมศึกษาตอนปลาย  เป็นโรงเรียนสหศึกษา  ประเภทไป - กลับ  ในปีการศึกษา 2563   โรงเรียนมหิศราธิบดีมีจำนวนนักเรียน แยกตามระดับชั้น  ดังนี้


ระดับชั้น

จำนวนห้อง

จำนวนนักเรียนทั้งหมด

ม.1 5 192
ม.2 4 146
ม.3 4 138
รวม ม.ต้น 13 480
ม.4 6 159
ม.5 5 129
ม.6 5 111
รวม ม.ปลาย 16 399
รวมทั้งหมด 29 879

หมายเหตุ  :  ข้อมูล  ณ  วันที่  10 ธันวาคม  2563