กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

นางนิตยา พิศิษฐวานิช
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

นางอ้อย บุญศรี
ครูชำนาญการพิเศษ

นางสาวภิญญาพัชญ์ รักกุศล
ครูชำนาญการ

นางสาวเพ็ญนภา ใยงูเหลือม
ครู