ตารางสอนครู
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
ครูอุไร  แพงพงศ์
ครูนิตยา พิศิษฐวานิช
ครูอ้อย  บุญศรี
ครูภิญญาพัชญ์  รักกุศล
ครูเพ็ญนภา  ใยงูเหลือม